Proračun u “Vodiču za građane” – odlučeno o visini sredstava za Udruge

Objavljeno: 24.02.2017 - 7:50 Piše: Željko Gašparović Pročitano: 1842 puta

Na kućne adrese građani su ovih dana dobili brošuru Proračun u malom za 2017. godinu, s prikazom planiranih prihoda te rashoda Grada Novske za tekuću godinu. Proračun donesen krajem protekle godine predviđen je za 2017. godinu iznosom nešto većim od  64,5 milijuna kuna.

Navedene su i najvažnije smjernice razvoja grada te mjere i potpore za poticanje razvoja gospodarstva, ulaganja u kvalitetu života građana s izdacima za školstvo, kulturu, sport, socijalnu skrb i komunalnu infrastrukturu. Navedeno je i što se sve sufinancira iz Proračuna.

Komunalno gospodarstvo za infrastrukturu i gradnju te održavanje raspolaže s 22 milijuna kuna i to je najveća stavka iz Proračuna. Za Socijalnu skrb izdaja se 1.3, za sport 1.7, a za odgoj i obrazovanje oko 3.3 milijuna kuna. Velika stavka je i zaštita okoliša, sanacija deponije otpada s 8.8, sufinanciranje vatrogastva i civilne zaštite s 1.4, dok se za kulturu izdvaja 4 milijuna kuna.

Za gospodarstvo, subvencije u poljoprivredi i razvoj malog gospodarstva na raspolaganju je 1.3, dok se za razvoj u turizmu predviđa potrošiti 2.5 milijuna kuna.

Briga o djeci ima 4.9 milijun kuna, od čega za program “Kolica za novljanskog klinca” 150 tisuća, rad Dječjeg vrtića “Radost” 4,5 milijuna i izgradnju dječjeg vrtića odvojeno je 300 tisuća kuna.

Razvoj civilnog društva, sufinanciranje raznih udruga na području Grada Novske iz Proračuna se odvaja 815 tisuća kuna.

Dodijeljena sredstva za programe i projekte koje provode udruge Grada Novske

Ovih dana dodijeljena su sredstva za rad “udruga čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima, odnosno, godišnjim programima javnih potreba za određenu oblast”. Sredstva su dodjeljivana prema Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro.

Za “institucionalnu potporu” udrugama iz Domovinskog rata, za plaću djelatnice koja obavlja administrativne poslove za udruge i režijske troškove dodijeljeno je 120 tisuća kuna. Kako prošle godine za svoj rad i programe nisu dobili sredstva, Udruga roditelja i obitelji poginulih hrvatskih branitelja za 2017. godinu nisu niti zatražili sredstva te će vijence, cvijeće i druge programe financirati od članarina i iz drugih izvora. Udruzi dragovoljaca koja se prijavila na natječaj programe sredstva nisu odobrena.

Za redovan rad i monografiju Udruzi SP “RIS” Kutina Podružnica Novska odobreno je 19.5 tisuća, isti iznos dobiva i HČZ Novska, Jasenovac i Lipovljani, dok je devet tisuća izdvojeno za rad Udruge policije iz Domovinskog rata Podružnici Novska.

Programima “Obnova i izgradnja sakralnih objekata” po 50 tisuća kuna dobivaju Župa sv. Josipa Lipovljani, za radove na kapeli u Staroj Subockoj, župa Bl. Alojzija Stepinca za gradnju kućišta za orgulje i njihovu obnovu, za saniranje župne kuće župe sv. Tome u Rajiću, a za rekonstrukciju i obnovu župne crkve sv. Luke Evanđeliste izdvaja se 10 tisuća kuna.

Program “Djeca i mladež“, odnosno udruge za svoje programe imaju na raspolaganju 93.6 tisuća kuna. Između 9 programa koji će se financirati “Novljanske mažoretkinje” dobivaju 10 tisuća, Međunarodni kamp “Dupin” odreda izviđača “Zelena Patrola” iz Rajića dobili su 5, IO “Paludina” 10 tisuća, a program škole plivanja Udruge za poticanje sportskih aktivnosti i komunikacijske kreativnosti “Ogrc” dobiva 5 tisuća kuna.