JAVNI NATJEČAJ za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novske br. 001-P

Objavljeno: 04.08.2020 - 9:50 Piše: Novska.IN portal Pročitano: 711 puta

Na temelju članka 59. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/2018, 115/2018 i 98/2019), Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novske  („Službeni vjesnik br. 29/2020) i Suglasnosti Ministarstva poljoprivrede KLASA: 320-02/20-06/90, URBROJ: 525-07/0188-20-2 od 23. lipnja 2020.godine, Grad Novska objavljuje Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novske  001-P za područje katastarskih općina  ko. Borovac, Brestača, Bročice, Jazavica, Kozarice, Lovska, Novi Grabovac, Novska, Paklenica, Plesmo, Rajić Donji, Rajić Gornji, Roždanik i Subocka.

Tekst predmetnog Javnog natječaja sa popisom katastarskih čestica i natječajnom dokumentacijom objavljuje se na službenim internetskim stranicama Grada Novska www.novska.hr te na oglasnoj ploči  Gradske uprave Grada Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2., Novska, dana 24.07.2020.godine

Javni natječaj objavljuje se  od 24. srpnja do 24. kolovoza 2020. godine.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „NE OTVARAJ – Ponuda za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države“ na adresu Grada Novske, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 44 330 Novska od 24. srpnja  do 24. kolovoza 2020. godine.

Dokumentacija